Na silnici Milín - Chraštice se bude opravovat komunikace a odvodnění

2020-10-08 08:41:16 Autor: Mgr. Martin Buček ©

Ve čtvrtek 8.10. bude zahájena oprava silnice I/4 mezi obcemi Milín - Chraštice, to je mezi křižovatkou se silnicí III/0049 vedoucí do Milína a křižovatkou se silnicí III/00414 vedoucí do Chraštic.

Příbram, Příbramsko - Celý článek

Čištění příkopu, odvodnění.
(Zdroj foto: Mgr. Martin Buček)

Ředitelství silnic a dálnic ČR se snaží maximálně využít příznivého počasí a pokud je to možné i v závěru stavební sezóny realizovat nové akce.

Celková délka rekonstruovaného úseku je 4,69 km (úsek km 53,340 – km 53,691 byl rekonstruován v rámci jiné akce) a bude rozdělena do osmi etap. Letos se bude realizovat etapa 3+4 Životice-Těchařovice v délce 1180 metrů.

Důvodem rekonstrukce je zejména stav povrchu vozovky, který vykazuje značné množství poruch - kaverny, olamování okrajů vozovky, hloubková koroze, výtluky, vysprávky, trhliny, vyjeté koleje i místní trhliny. Nicméně je již třeba také provést částečnou rekonstrukci mostu přes Zbenický potok, jehož stav je hodnocen jako špatný a rovněž rekonstruovat odvodnění.

Mimo souvislé opravy konstrukčních asfaltových vrstev vozovky (frézování a pokládka vrstev nových) a následné obnovy vodorovného dopravního značení plastem se bude provádět rovněž odstranění nánosů z nezpevněných krajnic a také jejich seříznutí a dosypání. Pročištěno a opraveno bude odvodňovací zařízení (silniční příkopy a propustky).

Pro zvýšení bezpečnosti v daném úseku bude provedena výměna a doplnění záchytného zabezpečovacího zařízení (svodidla) a dojde k výměně kolmých betonových a kamenných čel pod sjezdy, které nejsou chráněny svodidly, za čela šikmá odlážděná lomovým kamenem.

Na mostě ev. č. 4-030 se bude pracovat zejména na provedení nových říms i izolace, doplnění odvodňovacích žlabů u říms, na lokální sanaci spodní stavby a nosné konstrukce a osazení nového lankového zábradlí na římsy.

Zhotovitelem díla je spol. M-Silnice a.s., která zakázku vysoutěžil za 47 944 265,-Kč bez DPH, přičemž předpokládaná hodnota veřejné zakázky činila 74 606 000,Kč bez DPH.

Stavební práce se budou realizovat za provozu v rámci již zmíněných osmi etap. Jejich jednotlivá je od 1071m do 1500m. Ve všech etapách bude rekonstrukce probíhat po polovinách vozovky, provoz všech vozidel zůstane zachován vždy na jedné její polovině a bude řízen světelným signalizačním zařízením nebo regulovčíky.

Opravovaný úsek silnice I/4 se vyznačuje silnou intenzitou provozu. Podle sčítání dopravy v roce 2016 tímto úsek projede denně téměř 13 tisíc vozidel. Proto je snahou dopravně inženýrského opatření zajistit maximální bezpečnost a plynulost provozu v místě prováděné stavby a v co největší možné míře zachovat běžný provoz a přístup dopravní obsluhy ke stávajícím objektům.

I přesto zde lze očekávat nárazově tvorbou kolon a s tím související zdržení, které může jít i do desítek minut.